ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്

Irutinte athmavu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 2 March, 1967