ശ്യാമണ്ണ

Syamanna
വിക്രം സ്റ്റുഡിയോ
ബി എസ് ശാമണ്ണ , സാമണ്ണ