അമൃതം ഗമയ

Released
Amritham Gamaya
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 January, 1987