മോഹൻദാസ് വി എൻ

Mohandas V N

ശ്രീ V N മോഹൻദാസ് സംവിധായകരായ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിന്റെ കൂടെയും ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ കൂടെയും സംവിധാന സഹായിയായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കടന്ന് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി സീരിയൽ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം കല്ലയത്താണ് വസതി....