ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ

Released
Oru Vadakkan Veeragatha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1989