ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

Brahmarakshassu
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 April, 1990