പവിത്രൻ

Pavithran
Date of Death: 
ചൊവ്വ, 26 March, 2013
സംവിധാനം: 5
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

Profile photo drawing by : നന്ദൻ