ഉപ്പ്

Uppu (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
117മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 5 August, 1987