ഒരു കൊച്ചു ഭൂമികുലുക്കം

Released
Oru Kohu Bhoomikulukkam
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 October, 1992