പി കെ ഗോപി

P K Gopi
പി കെ ഗോപി-ഗാനരചന-ചിത്രം
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 56