ധനം

Released
Dhanam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം, എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കണം എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യാദൃച്ഛികമായി കുറെയധികം പണം കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ പണം മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും അയാളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലാവുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 August, 1991