ശുഭയാത്ര

Shubhayathra (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിലേയ്ക്ക് ആദ്യദിവസം തന്നെ അവധി കഴിഞ്ഞെത്തേണ്ടി വരുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ അവിടെ താമസിക്കാനൊരിടം കിട്ടാതെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമാണീ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ