മണിയറ

Maniyara
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 1983

maniyara movie poster