കെടാമംഗലം അലി

Kedamangalam Ali

അഭിനേതാവ്-നിഴലാട്ടം(1970)