ആദ്യകിരണങ്ങൾ

Released
Aadyakiranangal (1964) -Malayalam Movie
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: