ഏഴു രാത്രികൾ

Ezhu rathrikal
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 August, 1968

ezhu rathrikal movie poster