രാത്രി രാത്രി യുഗാരംഭ

രാത്രി രാത്രി യുഗാരംഭശില്പി തൻ
മാനസപുത്രി
മദാലസഗാത്രീ
മനോഹരഗാത്രീ രാത്രീ
രാത്രി കൃപാവർഷവാഹിനി
വത്സലധാത്രി
സ്തനാമൃതദാത്രി
വരാഭയരാത്രി രാത്രി
രാത്രി
നിശാചരനർ‌ത്തകി
സംഹാരമൂർ‌ത്തി ഭയാനകഗാത്രി
തമോമയരാത്രി രാത്രീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Raathri Raathri Yugaarambha

Additional Info