ശാന്താ പി നായർ

Shantha P Nair
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 95