ശാന്ത പി നായർ

Shantha P Nair
Date of Birth: 
Wednesday, 6 February, 1929
Date of Death: 
Saturday, 26 July, 2008
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 95