ലൈലാ മജ്‌നു

Laila Majnu
കഥാസന്ദർഭം: 

സൂഫി പുരാണ ഇതിഹാസമായ ലൈലയുടെയും മജ്നുവിന്റേയും പ്രണയ നിബിഡമായ കഥയാണു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: