വിജയ വാഹിനി

Vijaya Vahini

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
തുറമുഖം ജേസി 1979

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഉത്സവം ഐ വി ശശി 1975

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്