ഗിരീഷ്

Gireesh
ഗിരീഷ് (80's)
ഒ എസ് ഗിരീഷ് www.അണുകുടുംബം.
സംവിധാനം: 4