കട്ടുറുമ്പിനും കാതുകുത്ത്

Katturumbinum Kathukuthu
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 16 February, 1986