കട്ടുറുമ്പിനും കാതുകുത്ത്

Katturumbinum Kathukuthu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 16 February, 1986