സ്വന്തമെന്ന പദം

Primary tabs

Released
Swanthamenna Padham
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 2 October, 1980