മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ്

Moonnu Masangalkku Munpu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1986