സുധീർ

Sudheer
അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ
സുധീർ കാര്യാട്ട്