നിറം

Released
Niram (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ സോനയോട് തനിക്ക് പ്രണയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എബി ആ പ്രണയം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.സോനയുടെ വിവാഹത്തോടടുത്ത നാളുകളിൽ അവൾ ഈ സത്യമറിയാനിടയാവുകയും ഇരുവരും പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
170മിനിട്ടുകൾ