അക്ബർ തളിക്കുളം

Akbar Thalikkulam

 അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കമലിന്റെ സംവിധാനസഹായിയായി ജോലി ചെയ്തു.