ആയുഷ്‌കാലം

Released
Ayushkkalam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഡോക്ടർമാർ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും, മരണപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിന്റെ ഹൃദയം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം, പരേതന്റെ ആത്മാവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പുതിയ ഉടമയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി സദാസമയവും അയാളെ പിന്തുടരുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. 

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 July, 1992