ഗസൽ

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 May, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്