ഗസൽ

Ghazal
Story: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 May, 1993