അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്

Released
Ayal Kadhayezhuthukayaanu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: