മുരളി ടി വി

Murali T V
മുരളി, മോഹൻലാലിന്റെ വസ്ത്രാലങ്കാരം, ടി വി മുരളി