നരൻ

Released
Naran
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു കർക്കിടകപ്പെരുമഴക്കാലത്ത് മുള്ളൻകൊല്ലിപ്പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഗർഭിണി, കരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ  പെറ്റിട്ടിട്ട്  വീണ്ടും പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. ആ കുഞ്ഞു വളർന്ന്,  ചിലർക്ക് ഉപകാരിയും മറ്റുചിലർക്ക് ഉപദ്രവകാരിയുമായ മുള്ളൻകൊല്ലി വേലായുധനാവുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 3 September, 2005

naran