സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ്

നിർമ്മാണം

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
നീലക്കുയിൽ രാമു കാര്യാട്ട്, പി ഭാസ്ക്കരൻ 1954
രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1956
അരപ്പവൻ കെ ശങ്കർ 1961
കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ 1964
സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ, ബി ആർ പന്തലു - സംവിധാന മേൽനോട്ടം 1964
ചേട്ടത്തി എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ 1965
കല്യാണ രാത്രിയിൽ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1966
പൂച്ചക്കണ്ണി എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ 1966
അഗ്നിപുത്രി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1967
ചിത്രമേള ടി എസ് മുത്തയ്യ 1967
അഞ്ചു സുന്ദരികൾ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1968
ഇൻസ്പെക്ടർ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1968
പൂജാപുഷ്പം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1969
അനാഥ ജെ ഡി തോട്ടാൻ, എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1970
ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1970
പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1970
വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജെ ഡി തോട്ടാൻ 1970
കരിനിഴൽ ജെ ഡി തോട്ടാൻ 1971
തപസ്വിനി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1971
വിവാഹസമ്മാനം ജെ ഡി തോട്ടാൻ 1971