നീലക്കുയിൽ

Neelakkuyil
കഥാസന്ദർഭം: 

പി സി കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ( ഉറൂബ്) പ്രശസ്തമായ് ഒരു നൊവെലിനെ ആസ്പദ്മാക്കി നിർമിച്ച ചിത്രം. നീലി എന്ന ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയും ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന ഉന്നംകുല ജാതനായ ഒരു അദ്ധ്യാപകനും കെന്ദ്ര കഥാപത്രങ്ങളാകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനു പ്രമേയം അവരുടെ ഇടയിലെ ആകസ്മികമായിട്ടുത്ഭവിക്കുന്ന പ്രണയവും അന്നത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണു

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
171മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 10 October, 1954

neelakkuyil movie poster