ജാനമ്മ ഡേവിഡ്

Janamma David
m3db_janamma david
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 14

1950 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘നല്ല തങ്ക’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘കൊച്ചമ്മയാകിലും’ എന്ന ഗാനത്തോടെയാണ് ജാനമ്മ ഡേവിഡ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട്ട് 1954 ൽ, ‘നീലക്കുയിൽ’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘എല്ലാരും ചൊല്ലണു..’, ‘കുയിലിനെത്തേടി..’  എന്ന  ഗാനങ്ങളോടെ ജാനമ്മ പ്രശസ്തയായി.