ആത്മശാന്തി

Aathmashanthi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 3 June, 1952

athmashanthi poster