മധുരഗായകാ

 

മധുരഗായകാ ഹൃദയനായകാ
വരിക രാഗമയനായ്
പ്രണയരാവിലെഴും നറുനിലാവില്‍ മുഴുകാന്‍
ലളിതഭാവനയെ മതിമറന്നുതഴുകാന്‍

ജീവിതാശയുടെ മലരണിഞ്ഞവനിയില്‍
മധുമലരണിഞ്ഞവനിയില്‍
ലല്ലലാലലാ ലലലലാലലാ
നടനമാടുവാന്‍ നടനമാടുവാന്‍
വരികവരിക ഹൃദയകണിക പ്രണയദം
മഹിതമാനസാ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Madhuragaayaka

Additional Info

Year: 
1952