മധുരഗായകാ

Year: 
1952
Madhuragaayaka
0
No votes yet

 

മധുരഗായകാ ഹൃദയനായകാ
വരിക രാഗമയനായ്
പ്രണയരാവിലെഴും നറുനിലാവില്‍ മുഴുകാന്‍
ലളിതഭാവനയെ മതിമറന്നുതഴുകാന്‍

ജീവിതാശയുടെ മലരണിഞ്ഞവനിയില്‍
മധുമലരണിഞ്ഞവനിയില്‍
ലല്ലലാലലാ ലലലലാലലാ
നടനമാടുവാന്‍ നടനമാടുവാന്‍
വരികവരിക ഹൃദയകണിക പ്രണയദം
മഹിതമാനസാ