കൊച്ചമ്മയാകിലും

കൊച്ചമ്മയാകിലും മെച്ചമാണെങ്കിലും
പ്രണയമില്ലാത്ത പെണ്ണെന്തിനാ
ലൌ ആകുവാൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണെന്തിനാ

കിന്നാരം പാടുവാൻ ശൃംഗാരമാടുവാൻ
നിൽക്കാതെ തൽക്കാലം പൊയ്ക്കൊൾക താൻ
പെണ്ണെന്നു കേൾ‍ക്കുമ്പോൾ
എല്ലാം മറന്നിടുന്ന ആണെന്തിനാ
എന്റീശ്വരാ ഈ ജാതി ആണെന്തിനാ

പെണ്ണിന്റെ കണ്ണേറുകൊണ്ടു മയങ്ങിടുമ്പോൾ
ഊണെന്തിനാ ഈ ഈ ദോശയും ചമ്മന്തിയും എന്തിനാ
രൂപാ ഇരിക്കിലും ജൂബാ ധരിക്കിലും
നാണമില്ലാത്ത ആണെന്തിനാ
കാക്കാശിനും കൊള്ളാത്ത ആണെന്തിനാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kochammayaakilum

Additional Info