വിജയറാവു

Vijayarao
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

ജാനമ്മ ഡേവിഡിനൊപ്പം, ‘ആത്മശാന്തി’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘ കൊച്ചമ്മയാകിലും’ എന്ന ഗാനം പാടിയിട്ടുണ്ട്.