വരമായ് പ്രിയതരമായ്

 

വരമായ് പ്രിയതരമായ്
മതിഹരമായ് കാണ്മൂ ആ.. പാരിടം
വരമായ് പ്രിയതരമായ്

വാരിധിയും തിരമാലകളാലെ
വാരിധിയും തിരമാലകളാലെ
നിലാവുമായ് കളിയാടുകയല്ലെ
വാരിധിയും തിരമാലകളാലെ
നിലാവുമായ് കളിയാടുകയല്ലെ
ലല്ലല്ലലാ ലാലല്ലല്ലാ
വരമായ് പ്രിയതരമായ്
മതിഹരമായ് കാണ്മൂ ആ.. പാരിടം
വരമായ് പ്രിയതരമായ്

മന്ദമാരുതൻ ആഗതനാ‍വൂ
പ്രേമഗായകനെപ്പോലെ
മന്ദമാരുതൻ ആഗതനാ‍വൂ
പ്രേമഗായകനെപ്പോലെ
സ്നേഹമുതിരും ഗാനം തുടരൂ
വരമായ് പ്രിയതരമായ്
മതിഹരമായ് കാണ്മൂ ആ.. പാരിടം
വരമായ് പ്രിയതരമായ്

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Varamaay priyatharamaay

Additional Info

Year: 
1952