പാഴായജീവിതമേ

 

പാഴായജീവിതമേ. . 
പാഴായജീവിതമേ. . 
കേഴുകനീ പാടാതിനി
പാഴായജീവിതമേ
കേഴുകനീ പാടാതിനി
പാഴായജീവിതമേ

സങ്കല്പവാടി വാടിയിതാ
സങ്കല്പവാടി വാടിയിതാ
നിന്‍ പ്രേമസാമ്രാജ്യം മൂടിയിതാ
സങ്കല്പവാടി വാടിയിതാ
നിന്‍ പ്രേമസാമ്രാജ്യം മൂടിയിതാ
പാഴായജീവിതമേ
കേഴുകനീ പാടാതിനി
പാഴായജീവിതമേ

ആനന്ദഗീതികള്‍ പാടുകയോ. . . 
ആനന്ദഗീതികള്‍ പാടുകയോ. . . 
ആനന്ദഗീതികള്‍ പാടുകയോ. . . 
ഹാ സഖി നീ സുഖ-
ജീവിതം തേടുകയോ
ലീലകള്‍ ആടുകയോ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paazhaaya jeevithame

Additional Info

Year: 
1952

അനുബന്ധവർത്തമാനം