മധുമയമാ‍യ്​ പാടി

മധുമയമാ‍യ്​ പാടി
നാമിരുവരുമായ് കൂടി
വാനിലോടും പറവകൾ പോൽ
പോക നാമിനി നീളേ
പോകനാം.. പോകനാം..

ഇണപിരിയാതെ നാമിതുപോലെ
പ്രേമപാതയിലൂടെ പോക നാം

അഴകലതൻ പൊൻ‌കതിർ വീശി
ജീവിതം നവമാകെ
ജീവിതാശ വാനിടമാകെ
പൂനിലാവൊളി തൂകെ
ഭാവുകങ്ങൾ എമ്പാടും
വീണമീട്ടുകയാലെ...
​​(​മധുമയമാ‍യ്​ പാടി ..)