ആർ എൻ പിള്ള

R N Pillai

"യൗവനം ദാഹം" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ