യൗവനം ദാഹം

Released
Youvanam Daham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 July, 1980