കളിയല്ല കല്യാണം

Kaliyalla Kalyanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 August, 1968