അസ്തമയം

Released
Asthamayam
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടറാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ.  വളരെക്കാലം വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ ഒടുവിൽ ചേട്ടന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ശാന്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു.  വർഷങ്ങൾ ഉരുണ്ടോടുന്നു, അവർക്കൊരു മകൾ ജനിക്കുന്നു.  സന്തോഷമായി നീങ്ങുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബാലകൃഷ്ണന്റെ പൂർവ്വ  കാമുകി പ്രഭ കടന്നു വരുന്നു.  അവൾക്കൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണിപ്പോൾ - ബാലകൃഷ്ണനുമായി കന്യാകുമാരിയിൽ അവസാനമായി അസ്തമയം കാണണം.  അസ്തമയം സൂര്യന്റേതുമാത്രമോ? 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 27 September, 1978