സി ആർ ലക്ഷ്മി

C R Lakshmi
ലക്ഷ്മി
ലക്ഷ്മിയമ്മ
ലക്ഷമീദേവി