പാതിരാപ്പാട്ട്

Pathirapattu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 December, 1967