വിരുതൻ ശങ്കു

Viruthan Shanku
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 April, 1968