ആത്മസഖി

Released
Aathmasakhi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 17 August, 1952